Mẫu văn bản thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ Vinhomes Gardenia

Written by vinhomesgardenia

logo Vinhomes Gardenia
Logo Vinhomes Gardenia

THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(V/v: Chuyển quyền mua Căn Hộ số …..theo Thỏa Thuận Đặt Cọc)
Ngày … tháng … năm ………, các bên gồm:
Bên Đặt Cọc: Ông (bà): ……
Số CMND (hộ chiếu) số: ….. cấp ngày: …. tại ….
Hộ khẩu thường trú: ……
Địa chỉ liên hệ: ….
Điện thoại:….
Email: ….
Bên Nhận Chuyển Nhượng: Ông (bà): …………………………………………………….
Số CMND (hộ chiếu) số: ………………..cấp ngày: ………… ……tại ……………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….…………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có): ………………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………
Sau khi thỏa thuận, Bên Đặt Cọc đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền mua Căn Hộ số …… theo Thỏa Thuận Đặt Cọc ký ngày ………. giữa Bên Đặt Cọc và Bên Nhận Đặt Cọc (đính kèm) cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của Bên Đặt Cọc quy định trong Thỏa Thuận Đặt Cọc đã ký.

Các Bên đồng ý rằng, Bên Nhận Đặt Cọc được giữ lại toàn bộ Tiền Đặt Cọc do Bên Đặt Cọc đã nộp để đảm bảo cho nghĩa vụ ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ của Bên Nhận Chuyển Nhượng và Các Bên cam kết không có bất k khiếu nại hay tranh chấp nào về vấn đề này.
Bên Đặt Cọc và Bên Nhận Chuyển Nhượng cam kết:
1. Việc chuyển nhượng này là hoàn toàn tự nguyện và các thông tin nêu trên là chính xác;
2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Thỏa Thuận Đặt Cọc và Thỏa Thuận Chuyển Nhượng;
3. Đảm bảo cho Bên Nhận Đặt Cọc tránh khỏi bất k tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại nào phát sinh từ việc chuyển nhượng giữa Các Bên theo Thỏa Thuận này.
Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm được Bên Nhận Đặt Cọc xác nhận.
Xác nhận và đồng ý của Bên Đặt Cọc                                 Xác nhận và đồng ý của Bên Nhận Chuyển Nhượng
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

Bài viết liên quan