Written by vinhomesgardenia

A3 tầng 3 Vinhomes Gardenia
Mặt bằng tòa A3 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
01 và 02 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 01 và 02 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia 
03 và 04 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 03 và 04 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia  
05 và 06 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 05 và 06 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

07 và 08 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 07 và 08 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

09 và 10 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 09 và 10 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

11 và 12 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 11 và 12 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

12A và 12B tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 12A và 12B tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

15 và 16 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 15 và 16 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

17 và 18 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 17 và 18 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

19 và 20 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 19 và 20 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

21 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 21 tầng 3 The Arcadia Vinhomes Gardenia

Bài viết liên quan