Written by vinhomesgardenia

STT/ NO  HẠNG MỤC/ ITEM  MÔ TẢ TIÊU CHUẨN BÀN GIAO/
 DESCRIPTION OF HANDOVER STANDARDS
1  SÀN NHÀ/FLOOR  Sàn bê tông được láng vữa nhẵn bề mặt,  sẵn sàng cho khách hàng hoàn thiện sàn căn hộ. Cốt láng thấp hơn 3cm so với cốt hoàn thiện
 Concrete floor is plastered and rendered, ready for the Buyerto complete the floor. Plastering carcass is lower by 3cm than completion carcass.
2  SÀN VỆ SINH/ TOILET FLOOR  Chống thấm sàn vệ sinh,  không láng vữa,  theo thiết kế được Bên bán phê duyệt
 Damp-proofing, plastering according to the design approved by the Seller
3  TƯỜNG/ WALL
  • Tường  bên ngoài ngăn bằng bê tông hoặc tường gạch có các vách kính, các cột được trát vữa phẳng
Exterior wallare divided by concrete wall/brick  wall with glass, columns are plastered
  • Tường bao quanh trong căn hộ không trát
Surrounding walls inside the Apartments are not plastered
  • Tường ngăn phòng trong căn hộ không xây
Partition walls of the Apartments arenot built
4  TRẦN/ CELLING  Trần để mở
 Leave open
5  LOGIA/ LOGIA  Hoàn thiện lan can logia
 Completed logia handrail
6  CỬA/ DOOR
  • Cửa sổ: Kính an toàn, khung nhôm sơn tĩnh điện; Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế
Windows: safety window films, powder coated aluminum frames; Structure, specifications and color are synchronous with design
  • Cửa đi chính: Cửa gỗ công nghiệp đã qua xử lý bề mặt. Màu gỗ theo thiết kế
Main door: Industrial wood doors with surface treatment; color is synchronous with design
  • Khóa cửa chính: Khóa cửa vào căn hộ có các tính năng kiểm soát hiện đại.  ADEL,  HAUDI,  HAFELE,  …  hoặc tương đương
Main door locks with modern control features  i.e.ADEL,  HAUDI,  HAFELE  or equivalence
7  CẦU THANG/ STAIR   Không xây cầu thang chỉ để ô chờ tại vị trí làm thang
 Not built, just leave removable gates at the positions of stairs.
8  HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ/
POWER SUPPLY AND EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM
 Để đầu dây chờ tại một điểm vào Căn hộ
 Put the holding point at an entry entering into  the Apartment
9  HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC/
 WATER SUPPLY AND SEWERAGE DRAINAGE SYSTEM
  • Cấp nước:  Để đường ống chờ tại một điểm vào Căn hộ
Water supply: put the holding point at an entry entering into  the Apartment
  • Thoát nước: Hoàn thiện theo thiết kế của Chủ đầu tư
Sewerage drainage: completed in synchronized with the design of the Developer
10  HỆ THỐNG PCCC/
 FIRE ALARM AND FIRE  FIGHTING SYSTEM
 Đã hoàn thiện theo thiết kế của Chủ đầu tư
 Completed, synchronous with design of the Developer
11  HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC/ COMMUNICATION SYSTEM  Để đầu dây chờ tại một điểm vào Căn hộ
 Put the holding point at an entry entering into the Apartment
12  HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA/
AIR CONDITIONING SYSTEM
 Chủ nhà tự hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng
 The Buyer completes as demanded.
Vinhomes Gardenia
Vinhomes Gardenia

Trường  hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng Tiêu chuẩn bàn giao này với các tài liệu bán hàng hoặc/và nhà mẫu của Dự án (nếu có) thì quy định tại Bảng Tiêu chuẩn bàn giao này là cơ sở pháp lý chính thức có giá trị áp dụng đối với các bên. Bảng tiêu chuẩn bàn giao này được lập bằng song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung của bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh, nội dung của bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
In the case of any difference between the information and items stated in this handover standard table and sale documents and/or standardized apartment  of the project (if any), this table is thelegal basis which is officially binding to the parties.This handover standard table is made in bilingual Vietnamese and English. In case of any discrepancy between the content in English and Vietnamese, the content in Vietnamese shall prevail.

Bài viết liên quan