Tiêu chuẩn bàn giao thô A1, A2, A3 Vinhomes Gardenia

Written by vinhomesgardenia

BẢNG TIÊU CHUẨN BÀN GIAO THÔ DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA A1, A2, A3 VINHOMES GARDENIA
Vinhomes Gardenia
Vinhomes Gardenia

ROUGH HANDOVER STANDARD TABLE APPLIED FOR A1, A2, A3 BUIDINGS OF VINHOMES GARDENIA
(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ)
(Attached to the Apartment Sale Contract)
STT/
NO
HẠNG MỤC/
ITEM
MÔ TẢ TIÊU CHUẨN BÀN GIAO
DESCRIPTION OF HANDOVER STANDARDS
1

SÀN NHÀ/FLOOR

Sàn bê tông được láng vữa nhẵn bề mặt,  sẵn sàng cho Bên Mua hoàn thiện sàn căn hộ. Cốt láng thấp hơn 3cm so với cốt hoàn thiện.
Concrete floor is plastered and rendered, ready for Buyer to complete the floor. Plastering carcass is lower by 3cm than completion carcass.
2 SÀN VỆ SINH/ TOILET FLOOR Chống thấm sàn vệ sinh, láng vữa, theo thiết kế của Chủ đầu tư.
Damp proofing, plastering according to the design of the Developer.
3 TƯỜNG/ WALL
 • Tường  bên ngoài căn hộ theo tiêu chuẩn bàn giao của Chủ đầu tư
Exterior walls of  the Apartment is handed over according to the handover standards of the Developer
 • Tường  bao quanh căn hộ theo tiêu chuẩn chung của Chủ đầu tư
Wall encompasses the Apartment is handed over  according to the common standard of the Developer
 • Tường ngăn phòng trong căn hộ được trát vữa.
Partition walls of the Apartments are plastered
4

TRẦN/ CELLING

Trần để thô không trát
Celling is not plastered, in a rough state
5 LOGIA/ LOGIA Hoàn thiện lan can, sàn logia
Completing handrail and logia floor.
6 CỬA/ DOORS
 • Cửa sổ: Kính an toàn, khung nhôm sơn tĩnh điện; Cấu tạo, quy cách, màu sắc theo thiết kế
Windows: safety window films, powder coated aluminum frames; Structure, specifications and color are synchronous with design
 • Cửa đi chính: Cửa gỗ công nghiệp đã qua xử lý bề mặt. Màu gỗ theo thiết kế
Main door: Industrial wood doors with surface treatment; color is synchronous with design
 • Khóa cửa chính: Khóa cửa vào căn hộ có các tính năng kiểm soát hiện đại.
Main door locks are equipped with modern control features
 • Khóa cửa trong nhà: Chủ nhà tự hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng
Room doors locks areequipped by the Buyer as demand.
7 HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ/
POWER SUPPLY AND EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM
Để đầu dây chờ tại một điểm vào Căn hộ và tủ điện
Put the holding point at an entry entering into the Apartment and electric cabinet
8 HỆ THỐNG CẤP  THOÁT NƯỚC/
WATER SUPPLY AND SEWERAGE DRAINAGE SYSTEMS
 • Cấp nước:  Để đường ống chờ tại một điểm vào Căn hộ
Water supply system: put the holding point at an entry entering into the Apartment
 • Thoát nước: Hoàn thiện theo thiết kế của Chủ đầu tư
Sewerage drainage system: completed as designed by the Developer
9 HỆ THỐNG PCCC/
FIRE ALARM AND FIRE FIGHTING SYSTEM
Đã hoàn thiện theo thiết kế của Chủ đầu tư
completed, synchronous with design of the Developer
10 HỆ THỐNG THÔNG
TIN LIÊN LẠC, TIVI/
COMMUNICATION AND TV CABLE SYSTEMS
Để đầu dây chờ tại một điểm vào Căn hộ
Put the holding point at an entry entering into  the Apartment
11

HỆ THỐNG ĐIỀU
HÒA/ AIR CONDITIONING SYSTEM
 • Chủ nhà tự hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng
The Buyer completes as demand
 • Vị trí giàn nóng điều hòa theo quy định
Position for installation of heating ventilation air conditioning system is as regulated
 • Trình thiết kế Chủ đầu tư duyệt
To submit the design to the Developer for approval
12 CHUÔNG CỬA/ DOOR ALARM Hệ thống chuôn cửa hiển thị hình ảnh
Image display door alarm system

Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng Tiêu chuẩn bàn giao này với các tài liệu bán hàng hoặc/và nhà mẫu của Dự án (nếu có) thì quy định tại Bảng Tiêu chuẩn bàn giao này là cơ sở pháp lý chính thức có giá trị áp dụng đối với các bên. Bảng tiêu chuẩn bàn giao này được lập bằng song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung của bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh, nội dung của bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

In case of any difference between the information and items stated in this handover standard table and sale documents and/or standardized apartmentof the project (if any), this table is the legal basis which is officially binding to the parties.This handover standard table is made in bilingual Vietnamese and English. In case of any discrepancy between the content in English and Vietnamese, the content in Vietnamese shall prevail.

Bài viết liên quan